Week 1 – Dag 4 – HOE OM GOD SE HAND IN BEWEGING TE KRY

1Kron 4:9  En Jabes was meer geëerd as sy broers; en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê: Ek het met smart gebaar

1Kron 4:10  En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê: As U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie! En God het laat kom wat hy begeer het

1Chron 4:9  Jabez was a very good man, who was better than his brothers. His mother said, “I have named him Jabez because I was in much pain when I had him.”

1Chron 4:10  And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou would bless me indeed, and enlarge my border, and that thy hand might be with me, and that thou would keep me from evil, that it not be to my sorrow! And God granted him that which he requested.

Ons het gister gesien hoedat God vir Jabez die begeerte van sy hart gee. Hy het ’n belangrike geestelike beginsel geaktiveer toe hy hard na God geroep het om sy begeertes vir hom te gee. Daar is iets in die geroep van die mens wat God se hand baie vinnig in beweging bring.

Wanneer dit voel of jou gebede kragteloos is deurdat niks gebeur nie, wil ek jou ten sterkste aanraai om na God te roep. Indien jy bang is dat die bure sal dink dat iemand besig is om jou aan te rand, druk jou kop in die wasmandjie of kussing en roep daar na God, want dit sal jou stem demp of klim in jou kar en roep dan op jou hardste na God.  Jou geroep moet in opregtheid uit jou binneste na God gaan. Kom ons kyk na andere wat ook hierdie geestelike wet tot hulle voordeel geaktiveer het:

Psl 99:6  Moses en Aäron was onder sy priesters, en Samuel onder die aanroepers van sy Naam. Hulle het die HERE aangeroep, en Hy het hulle verhoor.

Psl 99:6  Moses and Aaron were among his priests, Samuel also was among those who called upon his name. They called to the LORD, and he answered them.

Kom ons bid:  Vader U woord leer ons dat U nie die aannemer van die persoon is nie en daarom dank ek U vandag in Jesus Naam dat net soos wat U eens die geroep van Jabez, Moses, Aäron en Samuel gehoor en verhoor het, net so sal U ook my geroep beantwoord, wanneer ek in my nood na U vir uitkomste roep. amen